آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات
1390-06-29
تاریخ اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات
1389-06-12
تاریخ شروع ارسال مقالات کامل
1389-06-16
آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1390-06-30
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1389-07-10
تاریخ شروع همایش
1389-01-01 08:30
تاریخ پایان همایش
1389-01-01 18:00